Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Hypnotherapie Terpstra:

bedrijf Hypnotherapie Terpstra, in het bezit van Nederlandse; diploma MEE (Multi, Energetische, Essentie) - Therapeut, diploma Hypnotherapie 1.0, (tevens in opleiding voor Hypnotherapie 2.0) en Amerikaanse; Silver Certificate Personal Development Coaching at Achieve Today, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut;

Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

Hypnotherapie Terpstra geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

Hypnotherapie Terpstra kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Hypnotherapie Terpstra de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van onze diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en mogelijk audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Hypnotherapie Terpstra verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Hypnotherapie Terpstra te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • De verstrekking van informatie of aanbiedingen
  • De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet

Artikel 5: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij Hypnotherapie Terpstra hiervan zo snel mogelijk op de hoogte

te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Hypnotherapie Terpstra geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Hypnotherapie Terpstra gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Hypnotherapie Terpstra de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Hypnotherapie Terpstra is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Hypnotherapie Terpstra beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

Hypnotherapie Terpstra behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Hypnotherapie Terpstra noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Hypnotherapie Terpstra verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling

Betaling aan Hypnotherapie Terpstra dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande de eerste sessie plaatsvindt of na de dagen genoemd op factuur na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Hypnotherapie Terpstra gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Hypnotherapie Terpstra gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Hypnotherapie Terpstra heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Hypnotherapie Terpstra verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Hypnotherapie Terpstra.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Hypnotherapie Terpstra verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Hypnotherapie Terpstra nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Hypnotherapie Terpstra om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Hypnotherapie Terpstra te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Hypnotherapie Terpstra is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Hypnotherapie Terpstra heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Hypnotherapie Terpstra geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.

dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Hypnotherapie Terpstra zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Hypnotherapie Terpstra nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.

dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Hypnotherapie Terpstra door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.

Client duidelijk door Hypnotherapie Terpstra is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met zijn/haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van zijn/haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.

Dat cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, Energetische behandelingen geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.

Dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Hypnotherapie Terpstra geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Hypnotherapie Terpstra, Van der Vegtestraat 103, Zutphen

Wil je meer informatie over een hypnose behandeling?

Neem contact op!

Contactformulier

Mevrouwtje Even

Mevrouwtje Even

Er was eens vrouwtje dat zichzelf voorbij liep. Als ze ‘s morgens opstond, dacht ze aan ‘s middags. Als ze ‘s middags aan tafel zat was het weer:...

Lees meer
HET FASCINERENDE AAN PIJN...

HET FASCINERENDE AAN PIJN...

Pijn is iets fascinerends. Ons brein houd ons vaak voor de gek. Zo zie je bijvoorbeeld altijd je neus, maar je brein filtert dat weg, totdat je je...

Lees meer
WAAR KOMEN DE MEESTE LICHAMELIJKE KLACHTEN VANDAAN?

WAAR KOMEN DE MEESTE LICHAMELIJKE KLACHTEN VANDAAN?

De meeste mensen met lichamelijke kalchten zijn hoogstwaarschijnlijk gewoon, simpelweg verzuurd. Verzuurd in hun lichaam en doordat ze zich steeds...

Lees meer
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken